Poslání a cíle

Poslání:

Poskytováním pobytové služby zajistit potřebnou míru podpory osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba umožňuje žít relativně samostatný život v běžném prostředí vlastní domácnosti s poskytnutím nezbytné míry podpory podle individuálních potřeb a přání klientů a dle možností zapojit se do života společnosti přiměřeně svým schopnostem a míře postižení.

Cíle:

  • žít plnohodnotný život srovnatelný se svými vrstevníky
  • posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů s ohledem na jejich individuální potřeby s respektováním jejich svobodné volby
  • dosažení rovnoprávného postavení klientů služby na trhu práce, nalézt pro klienty pracovní uplatnění
  • v co nejvyšší míře využívat běžně dostupné zdroje a služby v okolí
  • zprostředkování činností potřebných k aktivizaci klientů, které vedou ke kvalitnímu naplňování času a přiměřenému zapojení do běžné společnosti
  • rozvíjení sociálních kontaktů
  • podpora v oblasti partnerských vztahů

 

Okruh osob:

Cílovou skupinou jsou osoby s lehkou až střední mírou (netýká se stávajících klientů služby) mentálního či kombinovaného postižení ve věku od 19 let, které již nepotřebují nepřetržitou pomoc a podporu, protože zvládají základní péči o svou osobu a bude jim vyhovovat naše celodenní pobytová služba poskytovaná s minimální podporou v dopoledních a nočních hodinách.

Službu neposkytujeme:

Osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem