Zásady

Principy – zásady poskytované služby

Ochrana práv klientů
Zaměstnanci při výkonu své práce respektují základní lidská práva osob. Řídí se etickým kodexem, úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a listinou základních lidských práv a svobod.

Svoboda volby a rozhodování
Vytváříme takové podmínky, ve kterých mohou klienti uplatňovat svobodnou vůli. Podle svých možností spolurozhodují a podílejí se na poskytování potřebné podpory a péče. Zaměstnanci hledají způsoby, jak klienty zapojit do rozhodování o sobě samém, příp. při řešení jeho životní situace.

Respektování individuálních potřeb
Zaměstnanec respektuje klienta jako rovnocenného partnera, se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně odpovědnosti za vlastní jednání, odpovídající míře jeho postižení.

Týmová spolupráce
Zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce, zejména s rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi, stejně jako navázání kontaktu se společenským prostředím.

Profesionalita
Zaměstnanec má při výkonu své práce profesionální zodpovědnost za úroveň poskytované služby. Účastní se celoživotního vzdělávání se zaměřením na zvýšení odbornosti a posílení kompetencí.

Samostatnost
Podpora klientů je stanovena, tak aby postupně snižovala jejich závislost na službě s ohledem na individuální možnosti.

Rovnoprávné postavení uživatele a poskytovatele
Klient je pro pracovníky rovnocenným partnerem, při vytváření jeho individuálního plánu je prioritou zájem o jeho potřeby a přání.

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem