Transformace – Domov bez hranic Rumburk

transformaceTransformace – Domov bez hranic Rumburk

Do 31. 12. 2014 se jednalo o Ústav sociální péče Lobendava.

Ústav sociální péče Lobendava, resp. Domov bez hranic Rumburk je zapojen projektem „Transformace Ústavu sociální péče Lobendava“ a „Transformace II. etapa“ do projektu MPSV „Transformace pobytových zařízení sociálních služeb“, který je financován z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 a), viz www.mpsv.cz/cs/7390 a http://www.mpsv.cz/cs/11024.

Proces transformace je souhrn procesu změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.

Cílem transformace pobytových sociálních služeb je umožnit lidem s postižením žít život v běžném přirozeném prostředí (chráněné bydlení a DOZP) s využitím komunitních služeb. Život lidí s postižením by měl být srovnatelný se životem jejich vrstevníků, měli by mít možnost využívat všechny běžné zdroje, bydlet v přirozeném prostředí, vzdělávat se, pracovat atd.

V rámci procesu transformace byly vyhledány vhodné objekty pro poskytování sociálních služeb tak, aby jednoznačně odpovídaly nastaveným Kritériím transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných pobytových služeb sociální péče a vycházely z individuálních potřeb lidí s postižením.

Cílem Ústavu sociální péče Lobendava, resp. Domov bez hranic Rumburk je postupný přechod části uživatelů do chráněného bydlení v běžném prostředí (rodinné domy, byty) v Rumburku, Šluknově a Velkém Šenově, a části uživatelů do služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, která je poskytována v Rumburku a po ukončení II. etapy bude poskytována i ve Velkém Šenově.

Transformace probíhá v souladu s dokumentem „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“ schváleným vládou ČR v únoru 2007 a v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a se Standardy kvality sociálních služeb.

Transformační proces ÚSP Lobendava, resp. Domova bez hranic Rumburk je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Transformační proces v ÚSP Lobendava, resp. Domova bez hranic Rumburk

Cílem tohoto procesu je poskytování sociálních služeb tak, aby uživatel mohl žít běžným způsobem života, nebo aby se k tomuto způsobu života co nejvíce přiblížil.

1. etapa (2011-2014)
Projekt „Transformace Ústavu sociální péče Lobendava“ financovaný z Integrovaného operačního programu

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), Chráněné bydlení (CHB) a Sociálně terapeutická dílna (STD) byly zaregistrovány k 16. 6. 2014. Službu DOZP využívá 10 klientů ve dvou skupinových domácnostech. Službu CHB využívá 11 klientů ve dvou skupinových domácnostech. Službu STD mohou využívat klienti z DOZP, CHB, ale i široká veřejnost.

DOZP Rumburk před rekonstrukcí

DOZP Rumburk před rekonstrukcí

DOZP Rumburk po rekonstrukci

DOZP Rumburk po rekonstrukci

CHB Rumburk před rekonstrukcí

CHB Rumburk před rekonstrukcí

CHB Rumburk po rekonstrukci

CHB Rumburk po rekonstrukci

 

STD – sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba, která poskytuje aktivity klientům v jejich volném čase. V Rumburku jsou to tři druhy dílen:

 • dílna hobby – nácvik jemné motoriky s různými materiály (papír, textil, přírodniny, dřevo)
 • dílna řemeslo – práce se dřevem, nářadím a nástroji při obrábění dřeva (broušení, lakování, řezání, barvení atd.)
 • dílna keramická – jednoduché dekorativní výrobky z keramiky – modelování, vykrajování, ruční tvarování. Glazování a vypalování hotových výrobků.
bud5

práce klientů v hobby dílně

práce klientů v dílně řemeslo

práce klientů v dílně řemeslo

práce klientů v dílně ,, keramika“

práce klientů v dílně ,, keramika“

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina: dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let.
V objektu v Lobendavě zůstává 15 klientů. Ti se přestěhují po ukončení projektu Transformace II. etapa do skupinových domácností v nově postavených domech ve Šluknově a ve Velkém Šenově.

2. etapa (2012 – 2015)
Projekt „Transformace II. etapa“ financovaný z Integrovaného operačního programu

Do roku 2015 bude Ústav sociální péče Lobendava, resp. Domov bez hranic Rumburk pokračovat v transformačním procesu. V rámci projektu se jedná o dvě novostavby a pronájem bytů.

 1. novostavba ve Velkém Šenově
  Zde bude domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory pro 6 uživatelů (DOZP) a 2 skupinové domácnosti, každá pro 3 uživatele (CHB). Součástí domu budou denní programy pro klienty DOZP a sociální terapeutická dílna pro, kterou mohou využívat klienti, ale i lidé z blízkého okolí.
 2. novostavba ve Šluknově
  Zde budou 3 skupinové domácnosti se službou chráněného bydlení. V každé domácnosti budou bydlet 4 uživatelé.
 3. pronájem 4 bytů ve Šluknově
  V těchto skupinových domácnostech se službou chráněného bydlení bude bydlet dohromady 9 uživatelů.

 

 

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem